حسابداری مدیریت


محاسبات دقیق و بموقع قیمت تمام شده محصولات در بازاررقابتی و پوشش انواع روشهای فرایندهای بهای تمام شده مدیریت را در تصمیمات کلان و نیل به اهداف سازمان همراهی می نماید. راهکار حسابداری مدیریت به گونه ای طراحی شده که ضمن پوشش فعالیتهای مورد نیاز اکثر کسب و کارها ، از انعطاف برای پوشش فرایندهای کسب و کارهای مختلف و سادگی عملیات به همراه گزارشات تحلیلی برخوردار است.

ویژگیها ودستاوردهای نرم افزار

 • انعطاف و طراحی براساس رویه ها و شیوه های کسب و کارها
 • کاربری آسان و سرعت همسان سازی راهکارها با شیوه های مورد نیاز کسب و کارها
 • مناسب اکثر کسب و کارها (تولیدی ،پیمانکاری و..) محاسبات بهای تمام شده بر اساس دوره های محاسباتی (کالا ،خدمات ، پیمان)
 • محاسبات بهای تمام شده به شیوه استاندارد
 • استفاده وبکارگیری از اطلاعات سایر نرم افزارها و سیستم ها جهت تکمیل اطلاعات محاسباتی مورد نیاز
 • محاسبات تسهیم هزینه ،معادله آحاد تولید ،کالا و خدمات
 • هزینه یابی بر اساس ماژول های مختلف مورد نیاز ازجمله محصولات مشترک ،محصولات فرعی و ...
 • صدور اسناد حسابداری به تفکیک هر فعالیت و محاسبات انجام شده (استاندارد و واقعی)
 • بهای تمام شده به تفکیک هر پیمان
 • محاسبات دوره ای بصورت استاندار و واقعی برای کالا ،خدمات و پیمان بصورت همزمان

بهای تمام شدهویژگیها ودستاوردهای نرم افزار

 • انعطاف و طراحی براساس رویه ها و شیوه های کسب و کارها
 • کاربری آسان و سرعت همسان سازی راهکارها با شیوه های مورد نیاز کسب و کارها
 • مناسب اکثر کسب و کارها (تولیدی ،خدماتی و..)
 • محاسبات بهای تمام شده بر اساس دوره های محاسباتی (کالا ،خدمات)
 • محاسبات بهای تمام شده به شیوه استاندارد
 • استفاده وبکارگیری از اطلاعات سایر نرم افزارها و سیستم ها جهت تکمیل اطلاعات محاسباتی موردنیاز
 • محاسبات تسهیم هزینه ،معادله آحاد تولید ،کالا و خدمات
 • کنترل مصرف مواد و محاسبات قبض و اقباض استاندارد بین مراکز بر اساس زنجیره درختواره کالا وخدمات BOM
 • هزینه یابی بر اساس ماژول های مختلف مورد نیاز ازجمله محصولات مشترک ،محصولات فرعی و ...
 • محاسبه ضایعات عادی و غیر عادی
 • ثبت تولیداتپیمانکاران به تفکیک کالا
 • صدور اسناد حسابداری به تفکیک هر فعالیت و محاسبات انجام شده (استاندارد و واقعی)
 • کنترل های اطلاعات وارد شده به سیستم بهای تمام شده ،تسهیم هزینه و..
 • محاسبه تسهیم مواد مصرفی در هر مرکز هزینه به تفکیک هر یک از محصولات
 • محاسبه گردش مواد اولیه مصرفی در هر مرکز هزینه تولیدی
 • محاسبه گردش کالای درجریان ساخت تولیدی در هر مرکز هزینه
 • صدور اسناد در همه موارد محاسباتی و تعیین انحرافات مصرف و خرید مواد

برخی از امکانات

 • تعریف دوره های محاسباتی بهای تمام شده
 • تعیین نرخ استاندارد برای مواد اولیه
 • شناسایی و تفکیک کالاها در سیستم انبار شامل (مواد اولیه، کالاهای نیم ساخته، محصولات)
 • تعریف و تفکیک مراکز هزینه با دو رویکرد (تولیدی، پشتیبانی تولید، خدماتی، اداری و تشکیلاتی ) و (کارمزدی و غیر کارمزدی)
 • تخصیص محصولات و کالاهای نیم ساخته به مراکز هزینه/ خطوط تولیدی
 • معرفی اجزا ساخت (BOM) نیم ساخته ها و محصولات مراکز هزینه به تفکیک فرمول های متنوع تولید
 • تعیین نرخ استاندارد برای مواد اولیه
 • تعیین نرخ تمام شده واقعی محصولات
 • تعریف و شناسایی خطوط تولید به عنوان یکی از جزییات مرکز هزینه (خطوط تولید موازی، خطوط تولید متوالی)
 • شناسایی ظرفیت هزینه های تبدیل (دستمزد و سربار) به تفکیک هر یک از مراکز هزینه / خطوط تولیدی
 • تعیین حسابهای بهای تمام شده
 • شناسایی هزینه های تبدیل و رفتار هر یک از هزینه هادر هر یک از مراکز هزینه
 • تعریف مبانی (محرک های) تسهیم هزینه ها به تفکیک مراکز هزینه تولیدی و پشتیبانی تولید و خدماتی (هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم)برای دوره های استاندارد و دوره های واقعی محاسباتی
 • تعیین مقادیر هزینه های استاندارد به ازای هر یک از عوامل هزینه و مراکز هزینه
 • تعیین الگوی تسهیم هزینه ها برای دوره های استاندارد
 • محاسبه ضایعات عادی و غیر عادی
 • سند مصرف مواد اولیه
 • بستن حساب هزینه ها
 • انتقال نیم ساخته ها، ضایعات و محصولات بین مراکز
 • تعیین مقادیر مبانی (محرک های) تسهیم هزینه به ازای هر یک از مراکز هزینه رای دوره های استاندارد
 • ارتباط با سایر سیستم های برای دریافت اتوماتیک ازلاعات مورد نیاز مصرف و تولید از طریق ماژول های مختلف ( انبار و...)
 • طراحی و صدرو فرمهای تولید وتحویل بین مراکز و ایستگاههای کاری براساس رویه های موردنیاز
 • نگهداری اطلاعات موجودی های پای کار مصرفی به تفکیک مراکز هزینه و کالا
 • تعیین درصد کالاهای پای کار ایستگاههای کاری
 • تعیین موجودی های پای کار پایان دوره

برخی از گزارشات

 • طراحی ساده گزارشات و ایجاد گزارشات نموداری
 • گزارشات صدور اسناد مالی بهای تمام‌شده استاندارد و واقعی
 • گزارش‌گیری اطلاعات مصرف مواد
 • گزارش‌گیری انحرافات شامل انحرافات مواد ، دستمزد و سربار به صورت دو و سه انحرافی
 • گزارش کار درجریان ساخت وئکنترل های ورودی و خروجی به تفکیک مراکز
 • نمایش تمامی گزارشات داخل جداول قبل از تهیه پرینت و استفاده از فیلترهای پیشرفته جهت پرینت
 • ارسال تمامی جداول به فرمهای HTML ,SQL ,DBF ,PDF ,Excel و ارسال تمامی انها بصورت ایمیل

تسهیم هزینهبرخی از امکانات

 • امکان دریافت اطلاعات مستقل جهت تسهیم هزینه مراکزخدماتی بصورت یکجا
 • محاسبات مستقل از بهای تمام شده و معادله آحاد
 • تعریف دوره های محاسباتی
 • تهیه گزارشات تحلیل و کاربردی بصورت سریع وآسان
 • تعریف و تفکیک مراکز هزینه با دو رویکرد (تولیدی، پشتیبانی تولید، خدماتی، اداری و تشکیلاتی ) و (کارمزدی و غیر کارمزدی)
 • شناسایی ظرفیت هزینه های تبدیل (دستمزد و سربار) به تفکیک هر یک از مراکز هزینه / خطوط تولیدی
 • تعیین حسابها و نحوه صدور اسناد تسهیم هزینه با شرایط مورد نیاز هر کسب و کار
 • شناسایی هزینه های تبدیل و رفتار هر یک از هزینه هادر هر یک از مراکز هزینه
 • تعریف مبانی (محرک های) تسهیم هزینه ها به تفکیک مراکز هزینه تولیدی و پشتیبانی تولید و خدماتی (هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم)برای دوره های استاندارد و دوره های واقعی محاسباتی
 • تعیین مقادیر هزینه های استاندارد به ازای هر یک از عوامل هزینه و مراکز هزینه
 • تعیین الگوی تسهیم هزینه ها برای دوره های استاندارد
 • سند تسهیم هزینه ها
 • بستن حساب هزینه ها
 • تعیین مقادیر مبانی (محرک های) تسهیم هزینه به ازای هر یک از مراکز هزینه رای دوره های استاندارد

برخی از گزارشات

 • طراحی ساده گزارشات و ایجاد گزارشات نموداری
 • گزارشات تسهیم هزینه بصورت تحلیلی و جامع
 • دسترسی سریع به مقادیر هزینه مراکز
 • گزارشات اسناد و کنترل های مورد نیاز
 • نمایش تمامی گزارشات داخل جداول قبل از تهیه پرینت و استفاده از فیلترهای پیشرفته جهت پرینت
 • ارسال تمامی جداول به فرمهای HTML ,SQL ,DBF ,PDF ,Excel و ارسال تمامی انها بصورت ایمیل

بهای تمام شده پیمان


برخی از امکانات

 • شناسایی و تفکیک کالاها در سیستم انبار شامل (مواد اولیه، کالاهای نیم ساخته، محصولات) مربوط به پیمانها
 • تعریف و تفکیک مراکز هزینه با دو رویکرد ( خدماتی، اداری و تشکیلاتی ) و (کارمزدی و غیر کارمزدی)
 • شناسایی ظرفیت هزینه های تبدیل (دستمزد و سربار) به تفکیک هر یک از مراکز هزینه / پیمان
 • تعیین حسابهای بهای تمام شده پیمان
 • شناسایی هزینه های تبدیل و رفتار هر یک از هزینه هادر هر یک از مراکز هزینه پیمانها
 • تعریف مبانی (محرک های) تسهیم هزینه ها به تفکیک پشتیبانی و خدماتی (هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم)برای دوره های استاندارد و دوره های واقعی محاسباتی
 • تعیین مقادیر هزینه های استاندارد به ازای هر یک از عوامل هزینه و مراکز هزینه
 • تعیین الگوی تسهیم هزینه ها برای دوره های استاندارد
 • سند تسهیم هزینه ها
 • بستن حساب هزینه های پیمان
 • محاسبه بهای تمام شده هر پیمان

برخی از گزارشات

 • طراحی ساده گزارشات و ایجاد گزارشات نموداری
 • نمایش تمامی گزارشات داخل جداول قبل از تهیه پرینت و استفاده از فیلترهای پیشرفته جهت پرینت
 • ارسال تمامی جداول به فرمهای HTML ,SQL ,DBF ,PDF ,Excel و ارسال تمامی انها بصورت ایمیل
 • صدور اسناد حسابداری مربوط به محاسبات پیمان
 • کارت هزینه و بهای تمام شده هر پیمان
 • گزارشات تحلیلی با دسترسی سریع وکاربری آسان

برخی از مشتریان کوثر سامانه پرداز