راهکار سازمانی
Kowsar ETS
اتوماسیون فرآیندها Kowsar BPM زیر ساخت توسعه نرم افزار Kowsar ADF راهکار اصناف و مشاغل
Kowsar SBS
فروش و حسابداری فروش
امكانات
 • ثبت ضمانت های دریافتی از مشتریان
 • معرفی ضامن های هر مشتری
 • ثبت ضمانت های دریافتی از هر ضامن
 • كنترل اعتبار و ارزش ضمانت های (مشتری و ضامن ها) با میزان بدهی مشتری هنگام صدور اسناد فروش
 • تعیین وضعیت مشتری (لیست سیاه، خوش حساب و ... )
 • تعیین اعتبارنقدوچك برای مشتریان
 • امكان فعال و غیر فعال كردن مجوز سند فروش اعتباری
 • كنترل بدهی مشتری با اعتبار نقد و چك در هنگام صدور سند فروش
 • تعیین مهلت تسویه برای هریك از انواع اسناد فروش
 • امكان تعیین مبلغ پیش فرض تخفیف برای هر مشتری
 • معرفی روشهای متفاوت ارسال كالا
 • اختصاص اطلاعات پیش‌فرض نحوه ارسال كالا برای مشتری
 • ثبت پیام ها و هشدارهای متفاوت برای هر مشتری مرتبط با انواع اسناد فروش
 • نمایش هشدارهای فعال در هنگام صدور انواع سند فروش
 • صدور انواع بیجك با استفاده از اطلاعات نحوه ارسال
 • تنظیم چاپ اتوماتیك برچسب اطلاعات ارسال مشتری هنگام چاپ فاكتور فروش
 • معرفی گروهبندی مشتریان
 • معرفی بازاریاب ها و مراكز فروش
 • معرفی قالب اطلاعاتی ویژگیهای مورد نیاز برای طبقه كالا/خدمات
 • تعیین انواع قیمت برای كالا/خدمات بر اساس نوع ارز، منطقه جغرافیایی (كشور، استان، شهر)، نوع فاكتور و ...
 • صدور انواع فاكتور فروش (تجاری، فروشگاهی، نقدی، اعتباری و ...)
 • صدور پیش فاكتور با تعیین مهلت اعتبار
 • ثبت سفارش مشتریان و امكان رزرو كالا هنگام ثبت سفارش
 • صدور فاكتور مرجوع فروش (باسابقه، بدون سابقه)
 • ثبت مبالغ در اسناد بر اساس ارزهای مختلف
 • صدور انواع اسناد فروش كالا و خدمات
 • امكان تبدیل پیش فاكتور به فاكتور، فاكتور فروش به حواله انبار و مرجوع فروش به رسید انبار
 • تعیین بازاریاب و درصد بازاریاب هنگام صدور اسناد فروش
 • تعیین مراكز فروش هنگام صدور اسناد فروش
 • ثبت دریافت های مرتبط با هر یك از اسناد فروش
 • تعیین انبار برای هر یك از اقلام اسناد فروش
 • تعیین بازاریاب برای هر یك از اقلام اسناد فروش
 • ثبت درصد تخفیف برای هر یك از اقلام اسناد فروش
 • ثبت تخفیف، كسور و اضافات (درصدی، مطلق) برای هریك از اسناد فروش
 • معرفی قوانین تخفیف پلكانی برای اقلام و كل سند فروش
 • معرفی انواع قوانین تخفیف بر اساس گروه مشتریان، گروه كالا/خدمات، نوع فاكتور و ...
 • تنظیم ثبت مالیات و عوارض به طور اتوماتیك برای هریك از طبقه كالا/خدمات
 • ارتباط با سیستم انبار و تنظیم كنترل موجودی هنگام صدور فاكتور فروش
 • امكان طراحی نامحدود انواع چاپ اسناد فروش
 • كنترل/ هشدار مهلت تسویه فاكتورهای مشتریان
ویژگی
 • پشتیبانی انواع قوانین قیمت گذاری و تخفیف برای مشتریان
 • امكان تعریف فرایندهای فروش و ارجاع اسناد فروش و مشاهده آنها در كارتابل
 • كار با سیستم به صورت اینترنتی
 • مناسب برای سازمان های دارای دفاتر فروش متعدد
 • استفاده در قالب زبان های گوناگون مانند فارسی و انگلیسی (Multi Lingual)
 • كار با سیستم به‌صورت Online / Offline
 • استفاده یكپارچه توسط همه شركت‌های گروه (Holding)
گزارش ها
 • گزارش مقایسه ای دوره ای از میزان فروش به مشتریان
 • گزارش مقایسه ای دوره ای از میزان فروش بازاریاب ها
 • گزارش مقایسه ای دوره ای از میزان فروش هر یك از كالا/ خدمات
 • گزارش مرور فروش (بررسی تحلیلی فروش بر اساس اطلاعات مختلف و ریز شدن بر اساس سایر اطلاعات به صورت ماتریسی)
 • گزارش سود و زیان ناخالص دوره ای مشتریان
 • گزارش سود و زیان ناخالص دوره ای كالاها
 • گزارش/هشدار نقطه سفارش كالاها
 • گزارش/هشدار مهلت تسویه اسناد
 • گزارش محاسبه پورسانت بازاریابها بر اساس فاكتورها و مبالغ وصول شده
 • گزارش فاكتورهای تسویه شده/نشده
 • گزارش تجزیه سنی بدهی مشتریان