راهکار سازمانی
Kowsar ETS
اتوماسیون فرآیندها Kowsar BPM زیر ساخت توسعه نرم افزار Kowsar ADF راهکار اصناف و مشاغل
Kowsar SBS
مدیریت كالا/خدمات
امكانات
 • تعیین یك یا چند نوع برای هر كالا
 • تعیین یك یا چند واحد سنجش برای هر كالا بصورت درختی
 • تعیین یك یا چند انبار برای هر نوع خاص كالا
 • تعیین حداقل ، حد اكثر ، نقطه سفارش ، میزان رزرو ذخیره احتیاطی برای هر كالا در هر انبار یا تمامی انبارها
 • تعیین ابعاد به ازاء هر واحد سنجش
 • گروهبندی كالا
 • تعیین محل فیزیكی به ازاء هر كالا در هر انبار
 • كنترل موجودی كالا به ازاء هر محل فیزیكی
 • تعیین كالای مشابه
 • تعیین اجزاء كالا (BOM)
 • تعریف چندین باركد برای هر كالا
 • تعیین انواع قیمت برای هر كالا
 • معرفی ردیابی بر اساس ویژگی های كالا
 • تعیین مقدار درصد مالیات بر ارزش افزوده و اضافات و كسور اتوماتیك برای كالا با تاریخ شروع تاثیر
 • معرفی سریال و بچ كالا
 • تعیین كالاهایی كه موجودی آنها در انبار كنترل نمی‌شود (موجودی منفی)
 • تعریف كالای تركیبی
 • كنترل بسته بندی و كنترل موجودی براساس بسته بندی
گزارش ها
 • گزارش اطلاعات كالا
 • گزارش طبقه بندی كالا
 • گزارش گروه بندی كالاها
 • گزارش انبارها